Statut 3. lékařské fakulty a vnitřní předpisy

Statut 3. lékařské fakulty

2. 7. 20182018/17 - Změna Organizačního řádu 3. LF UKdocpdf
14. 2. 2013Příloha - Organizační řád 3. LF UK se zpracovaným dodatkem č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6docpdf
1. 12. 2006Statut 3. lékařské fakultydocpdf
1. 11. 2005Příloha - Řád přijímacího řízenídocpdf
29. 9. 2003Příloha - Sponse

Vnitřní předpisy 3. LF

25. 6. 2013Pravidla pro organizaci studia na 3. LF - platné od 21.5.2013, účinné od 1.10.2013pdf
25. 9. 2012Organizační řád děkanátu 3. lékařské fakulty - platnost od 1.10.2012pdf
20. 5. 2009Pravidla pro organizaci studia na 3. LF - platná pro studenty v kreditním studiu, od 1.6.2006 - aktualizované znění z 13.2.2009docpdf
31. 7. 2008Studijní a zkušební řád 3. LF UK - platný pro studenty v nekreditním studiu - aktualizované znění z roku 2008docpdf
30. 4. 2007Volební a jednací řád Akademického senátu 3. LFdocpdf
14. 11. 2006Pravidla pro přiznávání stipendiídocpdf
29. 9. 2003Disciplinární řád 3. LF UKdocpdf
29. 9. 2003Jednací řád Vědecké rady 3. LFpdfrtf
11. 6. 1999Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Prazedocpdf

3. 4. 2008