Postupy ve specializačním vzdělávání

  • Podmínkou pro vstup do specializačního vzdělávání v příslušném oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
  • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy na akreditovaném pracovišti v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době a absolvováním povinných a dobrovolných kurzů. Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tj. při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (týká se hlavně doktorandů ve fakultních zařízeních). V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Absolvování specializačního vzdělávání získává lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru.
  • Podmínky pro získání specializované způsobilosti pro jednotlivé obory jsou uvedeny v záložce "Vzdělávací programy a obory".
  • Podrobné postupy a prolink na formuláře se žádostmi naleznete pod jednotlivými pododkazy.
  • Logbooky ( slouží k záznamu absolvované praxe, provedených výkonů a činností v průběhu specializačního vzdělávání) se na 3. LF UK neplatí.

 

7. 3. 2013