Home > Specializace > Postupy ve specializačním vzdělávání > Zařazení lékařů do specializačního vzdělávání

Zařazení lékařů do specializačního vzdělávání

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti je:

   

 • zařazení do příslušného oboru specializace  
 • absolvování základního kmene (ukončeného testem a certifikátem o absolvování základního kmene)
 • absolvování specializovaného výcviku – viz vzdělávací programy a obory
 • úspěšné složení atestační zkoušky – viz atestace

 

Uchazeč si sám vyplní žádost (nebo navštíví odd. specializačního vzdělávání) o zařazení do oboru.

Formulář žádosti je dostupný v Evidenci zdravotnických pracovníků na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare název žádosti: "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání", kde se tiskopis vyplní v elektronické podobě, vytiskne a spolu s přílohami, tj. úředně ověřeným diplomem + kopií vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu doručí na 3.LF – odd. specializační vzdělávání, Ruská 87, 100 00, Praha 10. Pokud není žádost odeslána na odd. SV, je z webové aplikace po 80 dnech automaticky odstraněna.

 

Žádost musí obsahovat:

 • Lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru SV:
  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (v případě zařazení do specializačního vzdělávání ihned po ukončení studia je potřeba místo diplomu doložit ověřenou kopii potvrzení o ukončení studia)
  • kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu
  • v případě, že lékař studoval v zahraničí, dokládá navíc kopii rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území ČR
 • Lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru SV opětovně (průkaz odbornosti již vlastní):
  • průkaz odbornosti

Při splnění výše stanovených podmínek 3.LF zařadí uchazeče do oboru SV nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní žádosti, a to odesláním oznámení o zařazení do oboru, průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru a příslušného logbooku na adresu uchazeče, kterou v žádosti určil pro doručování.

Zařazení do více základních oborů je na žádost uchazeče možné.

16. 6. 2014